Notícies i Agenda arrow Edicions i Publicacions arrow Normes per a la presentació d'originals
Normes per a la presentació d'originals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès PDF Imprimir

 

1. Els treballs es trametran al Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès (Apartat de correus 20. 17500 Ripoll), o bé a l'adreça de correu electrònic <info@cecripollès.org>

2. Hauran de ser inèdits i no estar aprovats per a la seva inclusió en d'altres publicacions periòdiques.

3. La llengua oficial de la publicació és el català. S'hi admetran articles en altres idiomes, si s'escau, amb 1'aprovació de la comissió de publicacions del Centre d'Estu­dis Comarcals del Ripollès.

4. Els articles aniran precedits d'un full on figuri el títol del treball, el nom de l'autor (o autors), la seva adreça postal, telèfon i adreça de correu electrònic. Aquestes seran només per a ús intern del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès. Si s'escau, contindrà la titulació acadèmica o càrrec institucional de l'autor(s) i el nom de la institució científica a la qual pertany(en). També s'hi haurà de fer constar la data de tramesa.

5. Els originals aniran acompanyats en l'inici de l'article, d'un resum d'un màxim de 250 parau­les, en català i anglès (com a mínim en català). S'hi ha d'incloure també una llista d'entre dues i sis paraules clau representatives del contingut del treball, preferentment en català i anglès, imprescindiblement en català.

6. Els treballs no superaran els 30 fulls i l'extensió d'altres elements de l'article (gràfics, fotografies, plànols, recerques en curs, ressenyes, expo­sicions...) no podran superar un terç de l'extensió total de l'article. Aquests elements hauran de ser originals o d'una qualitat que permeti que siguin reproduïts i perfectament retolats. Aniran numerats i portaran un breu peu o llegenda per a la seva identificació. Se suggerirà el lloc més adient per a la seva col·locació, que restarà supeditada, tanmateix, a la composició gràfica tècnica. Els aspectes de drets d'autor relacionats amb les il·ustracions han de ser resolts i garantits, si és el cas, per l'autor de l'article.

7. Els originals es presentaran per duplicat, mecanografiats (en DIN A4 i per una sola cara), amb el tipus de lletra Times New Roman de 12 o 14 punts, a un espai i mig d'interlineat -tant el text com les notes- i sense correccions a mà. S'ha d'adjuntar suport informàtic en algun dels programes considerats d'ús habitual, amb indicació del sistema i tractament de text d'autoedició emprat. Les pàgines aniran numerades correlativament. Les notes i la bibliografia aniran en fulls a part al final de l'article.

8. Les notes a peu de pàgina i les referències bibliogràfiques, tret d'indicació expressa de l'autor o autors, cal que segueixin unes normes per tal que tinguin una presentació homogènia en tots els Annals.

En les notes se citaran abreujadament les referències bibliogràfiques, segons el model següent:

a/ Per als llibres i capítols de llibre:

Nom {preferiblement sense abreujar} COGNOMS (o COGNOM) (any), "Títol del capítol", Títol del llibre, Lloc d'edició, Editorial, p. 0000-0000

b/ Per als articles:

Nom {preferiblement sense abreujar} COGNOMS (o COGNOM) (any), "Títol de l'article", Nom de la publicació periòdica (lloc d'edició), vol. 0000, núm. 0000 (dia, mes), p. 0000-0000

En el llistat de referències bibliogràfiques, obligatori en el cas que hi hagi hagut citacions, es presentaran les dades de la forma següent:

a/ Per als llibres i capítols de llibre:

COGNOMS (o COGNOM), nom {preferiblement sense abreujar} (any). "Títol del capítol", Títol del llibre: Subtítol del llibre, Lloc d'edició: editorial.

b/ Per als articles:

COGNOMS (o COGNOM), nom {preferiblement sense abreujar} (any). "Títol de l'article", Nom de la publicació periòdica (lloc d'edició), vol. 0000, núm. 0000 (dia, mes), p. 0000-0000.

Les referències bibliogràfiques de pàgines web seguiran el model següent:

Títol de la pàgina [en línia]. <http://www.(...)/(...)/(...).htm>. [data de la consulta]

9. La comissió de publicacions del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès farà arribar notifi­cació de recepció d'originals i determinarà l'acceptació o no acceptació dels treballs presentats, i també el volum on es publicaran, decisió que serà exposa­da a 1'autor o autors.

10. La correcció de proves d'impremta i de compaginació, la possible inclu­sió de títols i subtítols, i d'altres elements gràfics, serà responsabilitat dels coordinadors i productors editorials, sota la supervisió de la comissió de publicacions del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, prèvia consulta a l’autor.

11. La publicació d'articles als Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès no dóna dret a cap remuneració. L'autor o autors rebran gratuïtament cinc exemplars dels Annals on apareixen els articles publicats i podran comprar a preu de cost els volums que desitgin. Si és possible s'editaran separates, que es lliuraran en nombre de 10 als autors.

12. En enviar el seu article al Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès l'autor o autors cedeixen a l'editor els drets de reproducció, publicació i comunicació, tant per a l'edició impresa en paper com per a una versió electrònica que la farà accessible per mitjà de la xarxa Internet, a través del lloc propi del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, del portal de Revistes Catalanes d'Accés Obert - RACO i dels llocs web que la Junta Directiva determini, sempre que tinguin les mateixes condicions de completesa i identitat del text publicat en paper. Les persones interessades per obtenir més informació en aquest aspecte poden adreçar-se a <info@cecripollès.org>.

13. Totes aquestes normes son indicatives i poden modificar-se en cas de necessitat. S'acceptaran indicacions per a la seva millora i concreció.

 
(C) 2005 Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès